Fundacja Polskich Wartości:

 • Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina –  jest wyrazem wyróżnienia i uznania Rady Miasta. Nadawany jest przez Radę za wybitne zasługi dla rozwoju Miasta. Medal może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, instytucjom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej osobami. Medal może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz. Decyzję o nadaniu Medalu w imieniu Rady podejmuje Kapituła Medalu, którą stanowi aktualne Prezydium Rady Miasta Szczecina.
 • Dyplom i odznaczenie „Honor i Prawda” – jest nadawane przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Muzeum Lwowa i Kresów

Wojciech Woźniak:

 • Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
 • Krzyż Wolności i Solidarności – polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011r. przy okazji obchodów 35. rocznicy wydarzeń radomskich.
 • Nagroda Honorowa „Świadek Historii” Instytutu Pamięci Narodowej.
 • Honorowa odznaka członka Federacji Młodzieży Walczącej.
 • Medal „Zło dobrem zwyciężaj” – przyznawany od 1998r. za „szerzenie pamięci” o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce, patronie „Solidarności” i męczennikach, bohaterach oraz mężach stanu z poświęceniem służących Bogu i ojczyźnie.
 • Odznaka Honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.
 • Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego. Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.
 • Odznaka „Za Zasługi Dla Archiwistyki” jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadana pracownikom archiwów za wieloletnią, nienaganną pracę lub osiągnięcia w archiwistyce i pokrewnych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, mających znaczenie dla rozwoju archiwów, innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju archiwistyki.

Łukasz Szełemej:

 • Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego. Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.
 • Odznaka „Za Zasługi Dla Archiwistyki” jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadana pracownikom archiwów za wieloletnią, nienaganną pracę lub osiągnięcia w archiwistyce i pokrewnych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, mających znaczenie dla rozwoju archiwów, innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju archiwistyki.