Wojciech Woźniak, ur. 17 IV 1968 w Szczecinie. Ukończył Prywatne LO Delta tamże (2008).

1982-1986 uczestniczył w działaniach opozycyjnych rodziców: Anny i Zygmunta, 1982-1988 kolporter podziemnych pism („CDN”, „Grot”, „Obraz”, „Termit”, „Tygodnik Mazowsze”), współorganizator niezależnych manifestacji 1 V, w rocznicę 13 XII, Grudnia ’70 oraz demonstracji w czasie pogrzebu ks. J. Popiełuszki; uczestnik demonstracji popierającej strajk młodzieży w obronie zdjętych krzyży we Włoszczowie, zatrzymany na 48 godz.; 1986-1988 współzałożyciel i członek Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie, 1986-1987 drukarz ulotek i sporadycznie pisma FMW „Lustro”; 1987-1989 działacz Ruchu WiP: uczestnik happeningów, akcji ulotkowych i malowania na murach, 18-20 IX 1987 uczestnik głodówki w Bydgoszczy przeciwko przymusowej służbie wojskowej i uwięzieniu Oskara Kasperka i Piotra Różyckiego; 19 XI 1987 aresztowany za odmowę służby wojskowej, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, 12 I 1988 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie na 2 lata i 3 mies. więzienia, osadzony w ZK w Gorzowie Wlkp. i Stargardzie Szczecińskim, 22 VII 1988 zwolniony na podstawie nadzwyczajnego złagodzenia kary; kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., 2-krotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w manifestacjach; w VIII 1988 kolporter ulotek i łącznik między strajkującymi zakładami Szczecina (w ramach grupy pomocowej przy kościele św. Andrzeja Boboli); po zakończeniu strajków przywoził pieniądze dla zwolnionych z pracy od Komisji Interwencji i Praworządności „S” (kierowanej przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich). 1987-1989 sanitariusz w Pogotowiu Ratunkowym.

 

Od 1989 w „S”. 1990-1999 właściciel firmy handlowej; 2000-2002 kierowca w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Od 2003 organizator związkowy w ZR Pomorze Zachodnie.

W 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Kajtek; 1988-1990 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Zespół.

Źródło: www.encyklopedia-solidarnosci.pl

O mnie:

Pochodzę z rodziny o opozycyjnym rodowodzie. Moi Rodzice, Anna i Zygmunt, działali w opozycji demokratycznej lat 70. i 80., w związku z czym cała rodzina była poddawana różnym represjom ze strony władz. Ja z moim Rodzeństwem, Siostrą Ewą i Bratem Pawłem, wzorem Rodziców także włączyliśmy się w działalność opozycyjną, m.in. kolportowaliśmy i drukowaliśmy podziemne pisma i ulotki, zakładaliśmy wraz z innymi Federację Młodzieży Walczącej w Szczecinie. Jako członek ruchu Wolność i Pokój, za odmowę służby wojskowej, zostałem skazany na 2 lata i 3 miesiące więzienia, po 9 miesiącach w 1988 r. na podstawie nadzwyczajnego złagodzenia kary zostałem zwolniony z więzienia.

Po 1989 r. prowadziłem własną działalność gospodarczą. Następnie 12 lat pracowałem w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”.

Od 2011 r. sprawuję funkcję sołtysa Przecławia. W 2014 r. byłem jednym z założycieli w Szczecinie Gwardię Narodową.

W 2016 r. wraz z Sylwią Kudelską i Łukaszem Szełemejem powołaliśmy do życia Fundację Polskich Wartości, której celem jest krzewienie postaw patriotycznych, upamiętnianie ważnych postaci i wydarzeń z naszej historii, a także pomoc charytatywna naszym Rodakom z Kresów.

W grudniu 2017 r. zostałem powołany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego do Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Prywatnie jestem tatą dwóch dorosłych już synów Wojciecha i Przemysława oraz dziadkiem Diany.

Pola moich działań i zainteresowań:

  • współpraca regionalna, aktywizacja i poprawa życia mieszkańców mniejszych miejscowości Pomorza Zachodniego;
  • wspieranie działań zmierzających do wykorzystania potencjału województwa i jego mieszkańców dla wspólnego dobra, budowanie regionalnej tożsamości;
  • wspieranie działalności zachodniopomorskich inicjatyw oddolnych, obywatelskich – stowarzyszeń i fundacji;
  • kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, zwłaszcza wśród młodzieży, popularyzacja, uczestnictwo i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych.
  • wspieranie wszelkich inicjatyw dotyczących rozwoju gospodarki i branży morskiej, ponieważ sprawy pracowników stoczni i portu są bliskie mojemu sercu.

Wojciech Woźniak
Prezes Fundacji Polskich Wartości
   wozniak@polskiewartosci.pl
   +48 501 869 167