Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski wręczył dziś akty powołania do Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych powołana jest na podstawie ustawy z 20 marca 2015 r. Jej zadania to m.in.: opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków stron o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych; świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także wniosków o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne – na żądanie osób zainteresowanych; podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych; analiza sytuacji życiowej działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz przedkładanie Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderatów w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci.

Fot. Łukasz Szełemej

Wojewódzką Radę Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych (9 osób) powołuje wojewoda w porozumieniu z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W składzie Rady znaleźli się: Paweł Piotr Barański, Grzegorz Durski, Leszek Duklanowski, Tadeusz Wołyniec, Wojciech Woźniak, Edmund Bilibki, Mieczysław Ustasiak, Agnieszka Ewa Dąbrowska, Jerzy Sekuła.

Wojewódzka Rada Kombatancka została powołana na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zadaniem Rady jest opiniowanie i doradzanie wojewodzie w sprawach związanych z integracją środowisk kombatanckich i koordynacją ich działań.

Członków Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej (9 osób) powołuje wojewoda w porozumieniu z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W jej skład weszli: Bolesław Pawłowski, Ryszard Staszkiewicz, Marian Stefan Malcherek, Zbisław Marian Szpak, Henryka Święczkowska, Eugeniusz Gruszczyński, Zbigniew Perzyński, Anatol Gonczarewicz, Irena Ciszewska.


Wojciech Woźniak powołany przez Wojewodę